Ochrana osobních údajů

Obsah:

1. Obsah a účel dokumentu

2. Správce osobních údajů

3. Získávané a zpracovávané osobní údaje

4. Po jakou dobu a k jakým účelům osobní údaje zpracováváme

5. Zpřístupnění osobních údajů jiným osobám

6. Informace o Vašich právech v oblasti ochrany osobních údajů

7. Další důležité informace pro uplatnění Vašich práv

 

1. Obsah a účel dokumentu

V tomto dokumentu jsou obsaženy informace týkající se ochrany osobních údajů poskytnutých návštěvníky webu www.bytdumzahrada.cz

Účelem tohoto dokumentu je seznámit Vás (subjekty údajů) s Vašimi právy a poskytnout srozumitelné informace o tom, jak bude s osobními údaji nakládáno.

Při zpracování osobních údajů postupujeme dle Nařízení (EU) 2016/679, tj. obecného nařízení o ochraně osobních údajů, které vstoupilo v účinnost 25. 5. 2018 a je všeobecně známé pod zkratkou GDPR.

2. Správce osobních údajů

Webstr media s.r.o., Malická 3, 301 00 Plzeň, IČ: 03614433 (dále jen „Správce“), jsme vedeni pod spisovou značkou C 30445 u Krajského soudu v Plzni.

3. Získávané a zpracovávané osobní údaje

Zpracováváme údaje, které nám sami poskytnete. V konkrétních případech může jít zejména o poskytnutí údajů:

 • vyplněním některého z formulářů na webových stránkách,
 • uvedením údajů do zřízeného uživatelského účtu,
 • poskytnutí údajů při objednávce produktů a služeb,
 • poskytnutí údajů při osobním kontaktu, telefonicky, písemně, e-mailem nebo jinými komunikačními prostředky (sms zprávy, zprávy v aplikacích typu Skype, FB messenger).

Zpracováváme také údaje z veřejných rejstříků (zejména pro uvedení či kontrolu vašich identifikačních údajů pro vystavení faktur).

Jakékoliv další osobní údaje zpracováváme pouze s Vaším souhlasem.

Běžné osobní údaje, které zpracováváme:

jméno, příjmení, titul, adresa, IČ, telefonní číslo, e-mail, cookies, informace o objednaných produktech a službách, informace o tom, jaké produkty jste si koupili, informace o poskytnutých službách.

Nezpracováváme žádné zvláštní kategorie osobních údajů nebo citlivé informace.

4. Po jakou dobu a k jakým účelům osobní údaje zpracováváme

Zpracování osobních údajů za účelem uzavření smlouvy a plnění smluvních povinností:

 • jméno a příjmení,
 • adresa,
 • IČ a DIČ,
 • telefonní číslo a e-mail,
 • informace o objednaných produktech a službách,
 • informace o tom, jaké produkty jste zakoupili,
 • informace o tom, jaké služby Vám poskytujeme.

Právním titulem (oprávněním) pro zpracovávání těchto údajů je přímo plnění smluvních povinností ze smlouvy uzavřené mezi námi. Takovou povinností může být dodání objednaného produktu či poskytnutí objednaných služeb. Přitom nemusí jít vyloženě o smlouvu uzavřenou v klasické tištěné podobě, vlastnoručně podepsané. Může jít např. i o smlouvu uzavřenou ústně, po telefonu či e-mailem. K tomuto účelu osobní údaje zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu mezi námi. Po skončení smluvního vztahu jsou pak některé údaje uchovávány pro účely plnění právních povinností nebo pro účely oprávněného zájmu, jak se dočtete v následujících částech tohoto dokumentu.

Zpracování osobních údajů pro splnění povinností z účetních, daňových a dalších právních předpisů

Pro zajištění povinností vyplývajících z platných právních předpisů, zejména v oblasti účetnictví, daňového práva a archivnictví, zpracováváme tyto údaje:

 • jméno a příjmení,
 • adresa,
 • IČ a DIČ,
 • e-mail,
 • informace o objednaných produktech a službách,
 • informace o tom, jaké produkty jste zakoupili
 • informace o tom, jaké služby Vám poskytujeme.

Doba, po kterou jsou údaje zpracovávány, je stanovena přímo příslušnými právními předpisy, které nám povinnost jejich zpracování ukládají.

Zpracování osobních údajů pro účely oprávněných zájmů našich nebo třetí osoby

Oprávněný zájem může pokrývat celou řadu situací. Proto Vás informujeme o oprávněných zájmech, pro které osobní údaje zpracováváme:

Oprávněným zájmem je ochrana a prokázání našich práv a právních nároků, zejména z uzavřených smluv anebo způsobené újmy. Pro tyto účely zpracováváme osobní údaje po dobu 4 let po ukončení smluvní spolupráce nebo našeho posledního kontaktu, pokud k uzavření smlouvy nedošlo. Tato lhůta je stanovena vzhledem k promlčecím lhůtám nároků se zohledněním toho, že se o případném u soudu uplatněném nároku nemusíme dozvědět hned v okamžiku jeho uplatnění druhou stranou. Pro tyto účely jsou uchovávány údaje ze smluv a naší vzájemné komunikace.

Oprávněným zájmem je dále přímý marketing. Pro zasílání obchodních sdělení budeme zpracovávat tyto osobní údaje:

 • e-mailová adresa.

Zasílání obchodních sdělení na Váš e-mail můžete vždy ukončit reakcí na e-mail ve formě slova „Ne“, „Nezasílat“ nebo kliknutím na odkaz „Odhlásit z odběru“.

Za účelem měření návštěvnosti našich webových stránek a přizpůsobení zobrazení webových stránek při jejich procházení zaznamenávají námi používané webové servery a služby standardním způsobem informace o zařízení, informace z protokolu, IP adresu, která Vám byla přidělena poskytovatelem internetových služeb, používaný internetový prohlížeč, webovou stránku, z které nás navštívíte, webové stránky, které u nás navštívíte a také datum a délku návštěvy. Tyto informace mohou být zpřístupněny dalším zpracovatelům (např. Google Analytics).

Část tohoto automatizovaného zpracování tak slouží přímo pro splnění našich smluvních povinností, část je použita pro běžný marketing (tedy spadá do kategorie oprávněného zájmu).

U soutěží vkládáte jako soutěžící do komentáře jméno a e-mail a zaznamenává se Vaše IP adresa. Nejdéle 2 roky po ukončení soutěže vymažeme soutěž včetně všech vložených komentářů s Vašimi údaji. Abychom mohli kontaktovat výherce soutěží probíhajících na webu, použijeme e-mail, který vkládáte do komentářů. Účastí v soutěži s tímto využitím souhlasíte.

Zpracování osobních údajů na základě Vašeho souhlasu

Pokud nám udělíte svůj souhlas, budeme zpracovávat Vaše osobní údaje k domluveným účelům (například u adres k zaslání výher). U soutěží probíhajících pouze na Facebooku, vkládáme jméno výherce a odkaz na facebookový profil výherce k výhrám. V případě účasti ve facebookových soutěžích s tímto využitím Vašich údajů souhlasíte.

Ukládání a zpracování tzv. cookies

Údaje o Vašem chování se mohou ukládat jako tzv. cookies, což jsou malé soboury, které se ukládají ve Vašem zařízení. Slouží k snadnější navigaci a zajišťují vysokou míru uživatelského komfortu webové stránky, mohou se využít také ke zjištění, zda jste už ze svého zařízení navštívili naše stránky. Do souborů cookies se neukládají žádné osobní údaje. Používání cookies můžete deaktivovat ve svém internetovém prohlížeči, případně můžete uložené soubory cookies kdykoli sami ve svém zařízení smazat.

5. Zpřístupnění osobních údajů jiným osobám

Se zajištěním některých smluvních nebo zákonných povinností nám pomáhají další osoby, které jsou v pozici zpracovatelů. Zejména se jedná o poskytovatele datových úložišť a softwarových aplikací. Se zpracovateli máme uzavřené písemné smlouvy, ve kterých je sjednáno plnění povinností v oblasti ochrany osobních údajů, aby Vaše údaje zůstaly v bezpečí. Aktuální seznam zpracovatelů najdete zde.

Osobní údaje budou zpřístupněny i příslušným správním orgánům, pokud nám takovou povinnost ukládá zákon (tj. zejména v případě provádění kontroly, při které je daný orgán oprávněn předložení osobních údajů vyžadovat).

6. Informace o Vašich právech v oblasti ochrany osobních údajů

Právo na přístup k osobním údajům

Jde o právo na potvrzení, zda zpracováváme Vaše osobní údaje a pokud ano, pak na přístup k těmto údajům a informacím o jejich zpracování.

Právo na opravu osobních údajů

Jde o právo na to, abychom bez zbytečného odkladu opravili nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení (ve kterém uvedete údaje úplné).

Právo na výmaz osobních údajů (právo „být zapomenut“)

V případech stanovených zákonem nebo GDPR máte právo požadovat, abychom bez zbytečného odkladu vymazali Vaše osobní údaje (v GDPR jsou důvody uvedené v čl. 17, včetně uvedení výjimek, kdy se výmaz neprovede).

Právo na omezení zpracování

V případech stanovených v čl. 18 GDPR máte právo požadovat, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů.

Právo na přenositelnost údajů

Za podmínek stanovených v čl. 20 GDPR máte právo získat své osobní údaje a předat je jinému správci. Je-li to technicky proveditelné, máte právo požadovat přímo předání jinému správci.

Právo vznést námitku

V případech, kdy osobní údaje zpracováváme pro účely oprávněných zájmů, máte právo vznést námitku proti takovému zpracování a pak nadále nebudeme údaje zpracovávat, pokud náš oprávněný zájem nebude převažovat nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami. Pokud je oprávněným zájmem přímý marketing, pak má vznesení námitky vždy za následek ukončení dalšího zpracování pro účely přímého marketingu.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Pokud se domníváte, že dochází k porušování Vašich práv v oblasti ochrany osobních údajů, máte právo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů. Bližší informace o úřadu i ochraně osobních údajů naleznete přímo na stránkách úřadu www.uoou.cz

7. Další důležité informace pro uplatnění Vašich práv

V případě, že budete mít další dotazy ke zpracování Vašich osobních údajů, můžete nás kontaktovat na e-mailu info@bytdumzahrada.cz. Zasláním zprávy na tento e-mail nebo zasláním písemného požadavku na naši adresu uvedenou v úvodní části tohoto dokumentu, můžete také přímo uplatnit Vaše práva, o kterých píšeme v článku 6. Jen si dovolujeme upozornit, že pro účely ověření toho, že požadavek je uplatněn opravdu přímo Vámi, Vás můžeme poté ještě kontaktovat a totožnost a požadavek si přiměřeným způsobem ověřit. Totéž platí i pro případnou telefonickou a obdobnou komunikaci.

Aktuální znění tohoto dokumentu naleznete vždy na této stránce.

Toto znění je účinné od 24. 5. 2018.


Vaše čtení pro moderní bydlení
Náš TIP

Levné i zdravotní matrace

zdravý spánek od Matrace WEBSTR.


Zdraví ze zahrádky – šípky.

Obsahují velké množství

vitaminu C.


Zimní zahrada – splňte si sen.

Příroda v teple domova.


Dejte růžím tu správnou

péči, ať ve zdraví přečkají zimu.


Jen kvalitní žehlička vám

ušetří mnoho času a námahy.


© 2017 BytDumZahrada.cz
Cookies nám pomáhají dosáhnout lepšího výkonu. Užíváním našich služeb souhlasíte s jejich používáním. Více informací